2020 оны 01-р сарын 18
 

Татвар төлөх данс

Төсвийн ангилал Дансны нэр Банкны нэр Дансны дугаар
Улсын төсөв Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Дорнод төрийн сан 70000902
Улсын төсөв Дотоодын бараа, їйлчилгээний НЄАТ Дорнод төрийн сан 70000903
Улсын төсөв Дотоодын архины онцгой албан татвар Дорнод төрийн сан 70000905
Улсын төсөв Дотоодын дарсны онцгой албан татвар Дорнод төрийн сан 70000907
Улсын төсөв Агаарын бохирдлын тєлбєр-АТБЄЯХ эзэмшигч Дорнод Хасбанк 5000348891
Дорнод Голомтбанк 4705009738

 

Төсвийн ангилал Дансны нэр Банкны нэр Дансны дугаар
Аймаг, нийслэлийн төсөв Цалин хєлс болон тїїнтэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татвар Дорнод Төрийн сан 70000901
Аймаг, нийслэлийн төсөв Їл хєдлєх хєрєнгийн татвар Дорнод Төрийн сан 70000921
Дорнод Хасбанк 5000286090
Дорнод Голомтбанк 4705009139
Аймаг, нийслэлийн төсөв Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан тєлбєр Дорнод Голомтбанк 4705009140
Аймаг, нийслэлийн төсөв Автотээвэр, єєрєє явагч хэрэгслийн албан татвар Дорнод Хасбанк 5000286090
Дорнод Төрийн сан 70000931
Дорнод Голомтбанк 4705009139
Аймаг, нийслэлийн төсөв Хїї торгуулийн орлого Дорнод Хасбанк 5000286091
Дорнод Төрийн сан 70000952
Аймаг, нийслэлийн төсөв Бусад орлого Дорнод Хасбанк 5000286090

 

СУМДЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ДАНСНЫ ДУГААР

Орлого хүлээн авагч Татварын төрөл Дансны дугаар
Баяндун сум ХХОАТ 70100901
ААНОАТ 70100902
НӨАТ 70100903
Аймгийн төсвийн орлого 70100990
Сумдын төсвийн орлого 70100995
Баянтүмэн сум ХХОАТ 70200901
ААНОАТ 70200902
НӨАТ 70200903
Аймгийн төсвийн орлого 70200990
Сумдын төсвийн орлого 70200995
Булган сум ХХОАТ 70300901
ААНОАТ 70300902
НӨАТ 70300903
Аймгийн төсвийн орлого 70300990
Сумдын төсвийн орлого 70300995
Гурванзагал сум ХХОАТ 70400901
ААНОАТ 70400902
НӨАТ 70400903
Аймгийн төсвийн орлого 70400990
Сумдын төсвийн орлого 70400995
Дашбалбар сум ХХОАТ 70500901
ААНОАТ 70500902
НӨАТ 70500903
Аймгийн төсвийн орлого 70500990
Сумдын төсвийн орлого 70500995
Матад сум ХХОАТ 70600901
ААНОАТ 70600902
НӨАТ 70600903
Аймгийн төсвийн орлого 70600990
Сумдын төсвийн орлого 70600995
Халхгол сум ХХОАТ 70700901
ААНОАТ 70700902
НӨАТ 70700903
Аймгийн төсвийн орлого 70700990
Сумдын төсвийн орлого 70700995
Хөлөнбуйр сум ХХОАТ 70800901
ААНОАТ 70800902
НӨАТ 70800903
Аймгийн төсвийн орлого 70800990
Сумдын төсвийн орлого 70800995
Сэргэлэн сум ХХОАТ 70900901
ААНОАТ 70900902
НӨАТ 70900903
Аймгийн төсвийн орлого 70900990
Сумдын төсвийн орлого 70900995
Цагаан-Овоо сум ХХОАТ 71000901
ААНОАТ 71000902
НӨАТ 71000903
Аймгийн төсвийн орлого 71000990
Сумдын төсвийн орлого 71000995
Баян-Уул сум ХХОАТ 71100901
ААНОАТ 71100902
НӨАТ 71100903
Аймгийн төсвийн орлого 71100990
Сумдын төсвийн орлого 71100995
Чойбалсан сум ХХОАТ 71200901
ААНОАТ 71200902
НӨАТ 71200903
Аймгийн төсвийн орлого 71200990
Сумдын төсвийн орлого 71200995
Чулуунхороот сум ХХОАТ 71300901
ААНОАТ 71300902
НӨАТ 71300903
Аймгийн төсвийн орлого 71300990
Сумдын төсвийн орлого 71300995

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins