2020 оны 01-р сарын 18
 

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх

Бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон хугацаа:

Үйл ажиллагаа

Татварын ерөнхий хууль

Татварын албанд шинээр бүртгүүлэх

Ажлын 14 өдрийн дотор

Нэмэлт өөрчлөлт хийлгэх

Ажлын 20 өдрийн дотор

Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөх, эзэмших

өмчилж буюу эзэмшиж эхэлснээс хойш 1 сарын дотор

ҮХЭХ-ийг худалдах, бэлэглэх

Ажлын 20 өдрийн дотор

Хуулиар хориглоогүй үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл төрийн захиргааны холбогдох байгууллагаас авах

Авсан өдрөөс хойш 10 хоногийн дотор

Бууг өвлөх, худалдан авах, бэлэг дурсгалд авах зэргээр өмчлөх тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж үнэмлэх авах

Эзэмшилдээ авснаас хойш 30 хоногийн дотор


Татварын төрлийн бүртгэл:

Татварын төрөл Татвар төлөгч болох нөхцөл
ААНОАТ төлөгч Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл тийм орлогогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж.
ХХОАТ төлөгч Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол улсад оршин суугч монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн.
ХХОАТ суутган төлөгч ААН нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан өдрөөс.
НӨАТ төлөгч Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бараа импортолсон болон экспортолсон этгээд, түүнчлэн бараа үйлдвэрлэсэн буюу борлуулсан, ажил гүйцэтгэсэн, үйлчилгээ үзүүлсэн иргэн, хуулийн этгээд.
ҮХЭХАТ төлөгч Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ҮХЭХ өмчилж байгаа этгээд.
АТБӨЯХАТ төлөгч Монгол улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй иргэн, ААНБ.
Бууны албан татвар төлөгч Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийн дагуу буу эзэмшиж байгаа:

  • Монгол улсын иргэн
  • Өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах ААНБ
  • Гадаадын ААНБ, иргэн, харьяалалгүй хүн /Монгол улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол/

 

НӨАТ төлөгчийн бүртгэл:

Татвар төлөгч НӨАТ төлөгч болох нөхцөл Үндэслэл Бүртгүүлэх хугацаа
Хуулийн этгээд, иргэн/Монгол улсын нутаг дэвсгэрт:

  • Бараа импортлосон
  • Бараа экспортлосон
  • Бараа үйлдвэрлэсэн
  • Бараа борлуулсан
  • Ажил гүйцэтгэсэн
  • Үйлчилгээ үзүүлсэн /
Борлуулалтын орлого нь 10.0 сая төгрөг бө түүнээс дээш Хуулийн дагуу Борлуулалтын орлогын хэмжээ нь заасан нөхцөлд хүрсэн өдрийн дараа сарын эхний өдөр
А. Борлуулалтын орлого нь 8.0 сая төгрөг бө түүнээс дээшБ. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2.0 ам доллараас дээш/Нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу хөтөлж хэвшсэн байх/ Сайн дураараа

 

 

 


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins