2020 оны 01-р сарын 18
 

Тайлангийн маягт

Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT18

Газрын төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT20

Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ ТТ-11(2)

Жишиг татварын тайлан TT07

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан TT23

Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тайлан ХТТ-04

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлангийн маягт TT-24(1), TT-24(4)

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөрийн, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тайлан 1999.06.01 TT19

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан ТТ-02

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэх тооцоо (ТТ-02 в)

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн тодруулга ТТ-02 г

АРХИ, ДАРС, ПИВО, ШИМИЙН АРХИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН TT05(4)

АРХИ, ДАРСНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТЭМДГИЙН ТАЙЛАН TT05(5)

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан 15a. xlsx.

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан 15b. xlsx.

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-15

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын сарын тайлан ТТ-03

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ TT05(8)

Рашаан , ус ашигласны төлбөрийн тайлан 1999.06.01 TT17

СПИРТИЙН ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН TT05(3)

Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан TT13.

Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (ТТ-12) шинэ

ТАМХИНЫ ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАР, ТҮҮНИЙ ТЭМДГИЙН ТАЙЛАН TT05(2)

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан ТТ-10 (01-34)

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлангийн маягт /ТТ-10/

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан TT-06(A)

Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэсэн орлогын дэлгэрэнгүй мэдээ TT-06(B)

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (TT-11) шинэ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан иргэний орлогын албан татварын тайлан TT14

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-03а last (1)

 


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins