2020 оны 01-р сарын 24
 

Байгууллагын танилцуулга

Дорнод аймгийн Татварын  хэлтэс нь МУ-ын ЗГ-ын 1990 оны 204 дугаар тогтоолыг үндэслэн аймгийн АДХГЗахиргааны санхүүгийн хэлтэс дотор татварын тасгийн зохион байгуулалтанд шилжин 4 орон тоотойгоор ажиллаж байгаад 1994 онд бие даан татварын хэлтэс болж одоогоор Татвар хураалт, үйлчилгээний тасаг, Хяналт шалгалтын тасаг, Захиргаа аж ахуй гэсэн нэгжтэйгээр нийт 44 ажилтан албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins