2020 оны 01-р сарын 18
 

Хуулиуд

Эрхэм хэрэглэгч үйлчлүүлэгч танд дараахь хуулийг өөрийн үйл ажиллагаандаа хэрэглэхийг санал болгож байна. Эдгээр хуулийг УИХ-ын вэб сайтаас эх сурвалж болгон авлаа. Үүнд:

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ (эндээс үзнэ үү)

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тухай (эндээс үзнэ үү)

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай (эндээс үзнэ үү)

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь, хэмжээний тухай (эндээс үзнэ үү)

Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Бууны албан татварын тухай(эндээс үзнэ үү)

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай (эндээс үзнэ үү)

Газрын төлбөрийн тухай(эндээс үзнэ үү)

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/ (эндээс үзнэ үү)

Монгол Улсын Үндсэн хууль (эндээс үзнэ үү)

Монгол Үлсын Нэгдсэн төсвийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/(эндээс үзнэ үү)

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Онцгой албан татварын тухай (шинэчилсэн найруулга) (эндээс үзнэ үү)

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай (шинэчилсэн найруулга) (эндээс үзнэ үү)

Татварын өршөөл үзүүлэх тухай (эндээс үзнэ үү)

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ (эндээс үзнэ үү)

Татварын зарим хууль болон нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай (эндээс үзнэ үү)

Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай (эндээс үзнэ үү)

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай (эндээс үзнэ үү)

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ (эндээс үзнэ үү )

Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай /энэ хуулийн нэрэнд 2004 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/(эндээс үзнэ үү)

 

 


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins